Projekt „Lubuskie Zrzeszenie Kół Gospodyń Wiejskich”

Podstawowym założeniem projektu jest integracja, zrzeszenie i włączenie w proces partycypacji 20 nieformalnych grup działających na zasadach Kół Gospodyń Wiejskich ( KGW), z gmin wiejskich naszego województwa.

Po przez realizacje projektu zwiększymy kompetencje beneficjentów i wyposażymy ich w narzędzia, w zakresie:

  • formalizowania swojej działalności, zrzeszania się i partycypacji w procesach decyzyjnych;
  • pozyskiwania funduszy na swoje działania;
  • promowania swojej działalności w środowisku lokalnym
  • poprawy widoczności w Internecie oraz
  • przygotowywania i realizacji kampanii społecznych o zasięgu wojewódzkim.

Dzięki współpracy ze specjalistami doprowadzimy do zintegrowania tego środowiska i zawiązania organizacji działającej na rzecz KGW Kulminacją w projekcie będzie zaproszenie innych KGW z całego województwa do włączenia się w działalność „Lubuskiego Zrzeszenia na rzecz Kół Gospodyń Wiejskich”.

Chęć uczestnictwa podmioty będą mogły zgłaszać osobiście w naszej siedzibie poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, jak również listownie i drogą mailową. Formularz dostępny będzie w naszej siedzibie oraz na stronie internetowej.

Zapraszamy na fanpage projektu „Lubuskie Zrzeszenie Kół Gospodyń Wiejskich”

Dokumenty do pobrania

załączono – formularz zgłosz. 2019

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich